GİRİŞ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

BİRİNCİ BÖLÜM

 

Amaç, Kapsam ve Tanımlar

 

Amaç

 

MADDE 1 (1) Bu Kanunun amacı; işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlemektir.

 

Kapsam ve istisnalar

 

MADDE 2 (1) Bu Kanun; kamu ve özel sektöre ait bütün işlere ve işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine, çırak ve stajyerler de dâhil olmak üzere tüm çalışanlarına faaliyet konularına bakılmaksızın uygulanır.

 

(2) Ancak aşağıda belirtilen faaliyetler ve kişiler hakkında bu Kanun hükümleri uygulanmaz:

 

a) Fabrika, bakım merkezi, dikimevi ve benzeri işyerlerindekiler hariç Türk Silahlı Kuvvetleri, genel kolluk kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığının faaliyetleri.

 

b) Afet ve acil durum birimlerinin müdahale faaliyetleri.

 

c) Ev hizmetleri.

 

ç) Çalışan istihdam etmeksizin kendi nam ve hesabına mal ve hizmet üretimi yapanlar.

 

d) Hükümlü ve tutuklulara yönelik infaz hizmetleri sırasında, iyileştirme kapsamında yapılan işyurdu, eğitim, güvenlik ve meslek edindirme faaliyetleri.

 

 

ÇALIŞANLARA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ

İşveren, tüm çalışanlarını iş sağlığı ve güvenliği ile çalışma hayatına dair hak ve sorumlulukları hakkında bilgilendirecek. Çalışanlar iş ve işyeri değişikliği, uzun süreli işten uzak kalma ve kullanılan donanımın değişikliğinin ardından, yeni çalışma koşullarına yönelik olarak eğitim alacak. Bu eğitimler düzenli aralıklarla tekrarlanacak.

İŞYERLERİ ACİL DURUMLARA KARŞI HAZIR OLACAK

Tüm işverenler; ilkyardım, yangınla mücadele, kişilerin tahliyesi,
ciddi ve yakın tehlikeyle karşılaşılması gibi durumlar için önceden
acil durum planı hazırlayacak.
Acil durumlara hazırlık amacıyla tüm çalışanların katılacağı eğitim
ve tatbikatlar yapılacak.
İşverenler; ilkyardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma ve yangınla
mücadele konularında işyeri dışındaki kuruluşlarla da irtibatı
sağlayacak.

İDARİ YAPTIRIMLAR ETKİNLEŞTİRİLİYOR

İşyerlerindeki çalışma hayatının teftişinde, iş sağlığı ve güvenliği
koşullarının iyileştirilmesi için iş müfettişleri görev alacak.
Kanuna aykırılığın tespiti durumunda, idari para cezaları daha
caydırıcı halde uygulanacak.

TASARIM Ve KODLAMA Enes Akel - Galaksihost.com

View Full review 888 United Kingdom 888sport